สินค้าทางการแพทย์

โต๊ะคร่อมเตียงแบบหมุน

Economy Body Bag

Stainless steel frame

SKH042 拷贝.jpg

MDF โต๊ะคร่อมเตียง

Medium Weight Body Bag 

SKH046-2 拷贝.jpg

ABS โต๊ะคร่อมเตียง