สินค้าทางการแพทย์

ชุดคลุมผ่าตัด

Body Wrapper

เสื้อกราวน์ใช้แล้วทิ้ง #1

เสื้อกราวน์ใช้แล้วทิ้ง #2

เสื้อกราวน์ใช้แล้วทิ้ง

Client Coat

ชุดผ่าตัดใช้ซ้ำ ระดับ 2.5

ชุดผ่าตัดใช้ซ้ำ ระดับ 2

ชุดผ่าตัดใช้ซ้ำ ระดับ 3

ชุดผ่าตัดใช้ซ้ำ ระดับ 4